Školní poradenské pracoviště 

V posledních letech prochází naše společnost velkými změnami, které se odrážejí i ve školním a rodinném prostředí. Mění se tak potřeby uživatelů poradenských služeb poskytovaných ve školách. Proto je nutné tyto služby postupně zefektivňovat a rozšiřovat.

Na základě poslední novely vyhlášky MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních v platném znění spojené se zapracováním problematiky společného vzdělávání (vyhláška 197/2016) se nově objevuje pojem školní poradenské pracoviště. Jeho náplň a úkoly specifikuje především § 4 a 7 a příloha č. 3 této vyhlášky.

Mezi důležité úkoly školního poradenského pracoviště patří poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených opatření, prevence školní neúspěšnosti, kariérové poradenství, podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými i vzdělávacími obtížemi, zajišťování včasné intervence při aktuálních problémech u žáků i třídních kolektivů, zajišťování a následné vyhodnocování účinnosti preventivních programů, ale i metodická podpora učitelům při používání psychologických a speciálně pedagogických postupů, spolupráce a komunikace se zákonnými zástupci, školskými poradenskými zařízeními i orgány sociálně právní ochrany dětí.

Hlavním úkolem školního poradenského pracoviště je poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Hlavní cíle

  • zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
  • vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti
  • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
  • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
  • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané a mimořádně nadané žáky
  • poskytování základních služeb kariérového poradenství
  • prohloubení spolupráce s poradenskými zařízeními

Adresa školy:

ZŠ Trávník

Trávník 27

750 02 Přerov

telefon: 581 275 911

581 275 937

e-mail: info@zstravnik.cz

https://www.zstravnik.cz